Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 80/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Cieszynie z 2015-10-20

Sygn. akt IV P 80/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Cieszynie IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Trybuła

Protokolant:

Sylwia Zabłocka

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. w Cieszynie

sprawy z powództwa C. M.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w U.

o sprostowanie świadectwa pracy

1.  prostuje świadectwo pracy powoda C. M. z 27.03.2015r. w pkt 2 w ten sposób, że zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje określa na „Prezes Zarządu – Dyrektor”;

2.  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w U. na rzecz powoda C. M. kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Sp. z o.o. w U. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Cieszynie kwotę 30 zł tytułem opłaty od pozwu.

Przewodniczący:

IV P 80/15

UZASADNIENIE

Powód C. M. domagał się sprostowania świadectwa pracy wydanego mu w dniu 27 marca 2015 r. przez pozwanego (...) spółka z o. o. w U., poprzez zmianę informacji zawartej w punkcie 2 dotyczącej zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji z „Prezesa Zarządu” na „Prezes Zarządu i Dyrektor” oraz o zwrot kosztów postępowania. Powód podał, że z jego umowy o pracę wynika, że został zatrudniony jako Prezes Zarządu – Dyrektor i takie zadania wykonywał.

Pozwany (...) spółka z o. o. w U. wnosił o oddalenie żądania pozwu, zasądzenie zwrotu kosztów postępowania i podnosił, że do zakresu obowiązków powoda należały obowiązki związane z zarządzeniem spółką, ponadto w spółce nigdy nie istniało odrębne stanowisko dyrektora, co wynika z regulaminu organizacyjnego. Powód nie przedstawiał pracodawcy wyników badań okresowych przeprowadzonych na okoliczność jego zdolności do pełnienia funkcji dyrektora. Powód przez pracodawcę traktowany był wyłącznie jako Prezes Zarządu, tylko jako Prezesowi Zarządu powodowi podwyższano wynagrodzenie, przyznawano nagrody.

S ą d u s t a l i ł n a s t ę p u j ą c y s t a n f a k t y c z n y

Powód C. M. w dniu 1 listopada 2002 r. zawarł z Koleją Linową C. umowę o pracę na okres jednego roku, gdzie powód został zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora. Umowa stanowiła, że prawa i obowiązki pracownika określone są w regulaminie działania zarządu spółki, regulaminie organizacyjnym, kodeksie pracy i kodeksie spółek handlowych. W dniu 8 maja 2003 r. strony podpisały aneks do umowy o pracę, z którego wynikało, że umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony oraz zmienione zostało wynagrodzenie pracownika. powód jako Prezes Zarządu – Dyrektor otrzymywał jedno wynagrodzenie ./Dowód: akta osobowe powoda/.

Regulamin organizacyjny spółki nie przewidywał stanowiska Dyrektora. /Dowód: zeznania powoda k – 55v/.

Powód w oświadczeniach majątkowych zawsze wpisywał, że pełni funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora. /Dowód: oświadczenia majątkowe powoda k – 47 do 53/. Do obowiązków powoda należało nadzorowanie wszystkich obszarów działalności spółki, to jest budowy kolei linowej, wykonania instalacji odśnieżającej, organizacji gastronomii, budowy i organizacji parkingów. Powód wykonywał bezpośredni nadzór nad tymi przedsięwzięciami, brał udział przy uruchamianiu armatek śniegowych. Jednocześnie, przez pierwsze lata, do 2008 r. był jedynym członkiem zarządu spółki. /Dowód: zeznania powoda k – 55v/.

Powyższy tan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego z 2003 r., co do którego powód zgłosił zastrzeżenia w swoich zeznaniach. Sąd nie drążył jednak tego wątku, albowiem powód przyznał, że nigdy Regulamin organizacyjny nie przewidywał oddzielnego stanowiska Dyrektora spółki.

S ą d z w a ż y ł

Strony łączyła umowa po pracę określonej treści, która nigdy nie została zmieniona. Z umowy tej literalnie wynika, że C. M. został zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu – Dyrektora. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych do obowiązków Prezesa Zarządu należy zgodnie z art. 201 §1 ksh prowadzenie spraw spółki reprezentowanie spółki na zewnątrz. Do obowiązków Dyrektora należy bezpośrednie zarządzanie przedsiębiorstwem, nadzorowanie jego przedsięwzięć. Powód wykonywał oba te zakresy obowiązków. Wynika to z jego zeznań, które nie były kwestionowane przez stronę przeciwną. Reasumując, powód został powołany na Prezesa Zarządu – Dyrektora pozwanej spółki i takie obowiązki wykonywał. Umowa o pracę nigdy nie została zmieniona. Fakt, że funkcja Dyrektora nie była ujęta w Regulaminie organizacyjnym pozwanej spółki nie może mieć decydującego znaczenia. Trafnie wskazał powód, że zawsze w oświadczeniach majątkowych występował przed pracodawcą jako Prezes Zarządu – Dyrektor.

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 29 § 2 i art. 97 § 2 kodeksu pracy Sąd uwzględnił żądanie pozwu.

O kosztach orzeczono na zasadzie art. 98 kpc. Pozwany jako strona przegrywająca sprawę został zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego kosztów postępowania, to jest kosztów zastępstwa procesowego. Na zasadzie art.113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd obciążył pozwanego kosztami opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Zabłocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Cieszynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Trybuła
Data wytworzenia informacji: